ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU

“PEYGAMBERİMİZ VE VEFA TOPLUMU"

(29-31 Ekim 2021)

Vefa, başta Cenab-ı Hak olmak üzere aile, akraba, yakınlar, dostlar, arkadaşlar ve bütün varlık âlemiyle emanet ve sadakat temelli bir münasebet kurmaktır. Vefa, sözüne sadık kalmak ve onu muhafaza etmek için cehd ü gayret göstermektir. Söz ile özün doğru ve birbiriyle uyumlu olmasına dikkat etmektir. Vefa doğrunun, doğruluğun ve adaletin kardeşidir. Vefanın zıddı olan ‘ğadr’ ise yalanın, yalancılığın ve zulmün kardeşidir.

Vefa, fert için bir kıymet ve değer, toplum için huzur ve saadettir. Toplumsal bünye için en esaslı değerlerden, en ulvi hasletlerdendir. Zira bütün muameleler, akitler ve sosyal ilişkiler vefaya bağlıdır. Bir toplumda vefasızlık baş gösterirse güven duygusu sarsılır. Ferdî ve içtimaî hayatta kadirşinaslık ve vefa olmazsa insanî ilişkiler zedelenir, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhu kaybolur, neticede toplumsal huzur bozulur.

Vefakârlık ve kadirşinaslık imandandır, vefasızlık ise nifak alametidir. Bu sebepledir ki mümin vefalıdır, vefalı olmak zorundadır. Vefa, mümin ahlakının bir gereğidir. Mümin için vefaların en yücesi hiç şüphesiz kendisini eşref-i mahlûkat olarak yaratan Yüce Rabbine karşı göstereceği vefadır. İnsanın Mevlâsı’nı tanıması, O’na iman etmesi, O’na karşı kulluk vazifesini yerine getirmesi en büyük vefakârlık; Rabbini inkâr etmesi, O’nun yüceliğini tanımaması ve O’na ubudiyetten imtina etmesi ise en büyük nankörlüktür. Unutulmamalıdır ki insan, “Elest Bezmi”nde Cenab-ı Hakka, iman ve kulluk sözü vermiştir. Dolayısıyla Allah katında gerçek vefa, O’na verilen sözü unutmamak, ne pahasına olursa olsun bu ahde ve misaka sadakat göstermektir. Rabbine karşı vefayı kuşanan insan, O’nun kullarına karşı da kadirşinas olacaktır. Anne-babasına, eş ve çocuklarına, akraba ve dostlarına, imtihan için gelip geçtiği dünyaya karşı göstereceği her türlü vefasızlığın, Allah’a beslediği vefa duygusuna halel getireceğini bilecektir.

Günümüzde maalesef ahlakî değerler ciddi bir şekilde yara almış, adeta hayatın dışına itilmiştir. Ahlakî bir değer erozyonunun yaşandığı ve değerlerin yozlaştığı modern zamanlarda, vefa duygusu da bu durumdan nasibini almıştır. Zira vefasızlık kol gezmektedir günümüz dünyasında ve insanında. En başta da bu vefasızlık, Yüce Yaratıcı’ya karşı kulluk görevinin ihmal edilmesinde kendisini göstermektedir. Cenab-ı Hakka karşı vefasızlık yaygınlaşınca, yalnızlığa terk edilen anne-babalara, eşlere, çocuklara her geçen gün üzülerek şahit olunmaktadır. Sözün insana bir sorumluluk yüklediği gerçeği göz ardı edilerek sadık kalınmayan nice söz ve yeminlerle ahde vefa duygusu zayıflamaktadır.

Bugün Yüce Rabbimizle aramızdaki ahdimizi hatırlamaya, tüm insanlık ve kâinatla olan vefa sözleşmemizi yenilemeye ihtiyaç vardır. Müminler olarak bizler, vefayı en üst seviyede yaşayan ve temsil eden, vefa insanı ve muallimi Hz. Peygamber’in rehberliğinde vefa toplumunu yeniden inşa etmekle mükellefiz.

Sempozyumun Amacı

İçinde yaşadığımız küresel çağda unutulmaya yüz tutan ve en üstün erdemlerden biri olan vefa konusunu insanımızın gündemine taşıyarak toplumsal bir farkındalık ve bilinç oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Kur’an ve sünnet penceresinden, farklı ilmî disiplinler muvacehesinden vefa kavramını ele almak; özellikle vefa Peygamberinin (s.a.s) hayatından örneklere güçlü bir şekilde vurgu yapmak; vefa toplumunun temel dinamiklerini ortaya koymaktır. Vefa toplumunun inşa edilmesine yönelik tarihsel süreçte yaşanan güzel uygulamaları, tecrübeleri günümüz perspektifinden değerlendirmek ve vefa toplumunun yeniden inşasına zemin oluşturmaya çalışmaktır.

 • Vefa Kavramının Etimolojik ve Semantik Tahlili

 • Psikolojik Bir Olgu Olarak Vefa

 • Vefa Kavramının Sosyolojik Boyutları ve Temelleri

 • Semavî Dinlerde Vefa Anlayışı

 • Cahiliye Toplumunda ve Şiirinde Vefa Kavramı

 • Din ve Değerler Eğitimi Perspektifinden Vefa Olgusu

 • Vefa Kavramının Kur’anî Dayanakları

 • Kur’an Kıssaları Bağlamında Peygamberler Geleneğinde Vefa

 • Hadislerin Anlam Örgüsünde Vefa: Hz. Peygamber’in Dilinden Vefa

 • Vefanın İnşasında Kur’an ve Hadisin Temel İlkeleri

 • Kur’an ve Hadislerde Vefa İle İlişkili Kavramlar

 • Kur’an’daki “Bezm-i Elest” Kavramı ve Kulun Allah’a Karşı Vefası

 • Vefakâr Bir İnsan Modeli Olarak Hz. Peygamber

 • Vefa Toplumunun Sünnetteki Referansları

 • Hz. Peygamberin Vefa Toplumunu İnşa Süreci: Sahabe Örneği

 • Hz. Peygamber’in Aile Hayatına Vefa Kavramı Açısından Bir Bakış

 • Vefa Peygamberi’nin Diğer Din Mensuplarıyla İlişkileri Üzerine Analizler

 • Hz. Peygamber’in Canlı-Cansız Tüm Varlıklarla Kurduğu Vefa İlişkisinin Günümüze Verdiği Mesajlar

 • Sahabe-i Kirâm’ın Hz. Peygamber’e ve Birbirlerine Karşı Vefası

 • İslam Ahlak Düşüncesinde ve Felsefesinde Vefa Kavramı

 • İslam Hukukunda Vefa

 • Tasavvufî Düşünce Geleneğinde Vefa

 • İslam Kültür ve Edebiyatı’nda Ahlakî Bir Değer Olarak Vefa

 • İslam Geleneğinde İlme Karşı Vefa: İlimlerin Tedvini, Tasnifi ve Hoca-Talebe Münasebeti

 • İslam Edebiyatı ve Sanatında Hz. Peygamber’e Vefa

 • Selçuklu ve Osmanlı Toplumunda Hz. Peygamber’e Vefa Örnekleri

 • Tarihsel Süreçte İslam Coğrafyasında Hz. Peygamber’e Vefa

 • İslam Düşüncesinde Vefa Toplumunun İnşasına ve Tahkim Edilmesine Yönelik Uygulamalar

 • Vakıf Kültürünü Vefa Üzerinden Okumak

 • Modern Birey, Modern Toplum ve Vefanın İflası

 • Modernleşmenin Dinî Hayata Etkisi ve Küresel Çağda Vefanın Dili

 • Modern Çağda Vefa Toplumunun İnşasının İmkânı

 • Çağımızda Vefa Toplumunun İnşasının Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri

 • Modernitenin İnsan Tasavvuru: Vefa Toplumunun İnşası İçin Engel mi, İmkân mı?

 • Gelenek ve Modernizm Arasında Vefa Olgusunun Mukayeseli Bir Tahlili

 • Ekolojik Sorunlar İçin Çözüm Önerisi: Emanet ve Vefa Kavramları Üzerinden Bir Değerlendirme

 • Dijital Çağda Vefa(sızlık)

 • Günümüzde Vefa Toplumunun İmkânı Olarak “Öteki”yi Anlamak ve Vefa Temelli İlişkiler Geliştirmek

 • Günümüzde Aile İçi İlişkilerde Vefa Duygusu/Olgusu

 • Modern Zamanlarda Akrabalık, Komşuluk İlişkileri ve Vefa

 • İktisadî Hayatta ve Çalışma Hayatında Vefa

 • Toplumsal Hayatta Vefaya En Çok Muhtaç Olan Gruplar

 • Pandemi Sürecindeki “Vefa Sosyal Destek Grupları” Üzerine Mülahazalar

 

Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Diyanet İşleri Başkanı

 

Sempozyum Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Huriye MARTI, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Doç. Dr. Selim ARGUN, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Dr. Mustafa Bülent DADAŞ, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Ali AVCU, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Hacı Mehmet GÜNAY, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Halis AYDEMİR, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Ömer KARA, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Doç. Dr. Fatih KURT, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Dr. Aqil ŞİRİNOV, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü, Azerbaycan

Prof. Dr. Ahmet YAMAN, Necmeddin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ali Osman KURT, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Eyup BAŞ, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Fahimah ULFAT, Eberhard Karls Universitat Tübingen, Almanya

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Emin AY, Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Merdan GÜNEŞ, Osnabrück Üniversitat, Almanya

Prof. Dr. Muhammet Şevki AYDIN, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK, TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), Türkiye

Prof. Dr. Saffet KÖSE, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Sultanmurat ABJALOV, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Tarek BADAWİA, Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Nürnberg, Almanya

Prof. Dr. Yaşar SARIKAYA, Justus-Liebig Universitat Giessen, Almanya

Doç. Dr. Zaylabidin ACİMAMATOV, Oş Üniversitesi, Kırgızistan

 

Düzenleme Kurulu

Dr. Burhan İŞLİYEN (Başkan)

Bünyamin ALBAYRAK

Zekeriya ABDULAZİZOĞLU

Cemalettin NAZLIOĞLU

Fatih AKKOCA

Musa SAYGILI

Sempozyum Takvimi

 

Sempozyum Tarihi                                                    : 29-31 Ekim 2021

Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi                : 20 Ağustos 2021   

Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Bildirimi                : 10 Eylül 2021    

Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi                      : 22 Ekim 2021    

Sempozyum Programının İlanı                                 : 27 Ekim 2021

Sempozyum Metinlerinin Basılması                         : 2022-2023


 

Sempozyum Dili

Türkçe, Arapça ve İngilizce’dir.

Sempozyum Yeri

Sempozyum çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Katılım Şartları

 • Tebliğ özetleri Türkçe, Arapça veya İngilizce olmalıdır.
 • Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 300 ile 400 kelime arasında olmalıdır.
 • Tebliğ özetleri, başvuru formu kullanılarak mevlidinebihaftasi@diyanet.gov.tr adresine e-posta ile gönderilecektir.
 • Tebliğ metinleri bilimsel, özgün ve 5000-7000 kelime arasında olmalıdır.
 • Tebliğ metinleri aşağıdaki linkte belirtilen yazım kuralları çerçevesinde hazırlanmalıdır.
  Tebliğ metinleri yazım kuralları

Tebliğ Sunumu Hususunda Davet

Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” temalı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu’nda değerli ilim adamlarını ve araştırmacıları aramızda görmekten onur duyarız.


 

Duyurular

Başkanlığımızca Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle 29-31 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” başlıklı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu ilim camiasının yoğun ilgisine mazhar olmuştur. Gönderilen tebliğ özetleri değerlendirilmiş olup, kabul edilen tebliğ özetlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir. Tebliğ özetleri kabul edilen araştırmacıların hazırlayacakları tebliğ metinlerini ilan edilen iletişim kanalları üzerinden 22 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. Sempozyuma tebliğ özeti gönderen bütün akademisyen ve araştırmacılara göstermiş oldukları ilgi nedeniyle teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. Kabul edilen tebliğ özetleri listesine ulaşmak için tıklayınız.

İletişim Bilgileri

Diyanet İşleri Başkanlığı

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon           : 0312 295 73 59 - 0312 295 73 39

Faks               : 0312 284 55 25

E-posta           : mevlidinebihaftasi@diyanet.gov.tr

Web                : http://mevlidinebi.diyanet.gov.tr