Sempozyum

ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU

PEYGAMBERİMİZ VE AİLE

(22-24 Kasım 2019/Antalya)

Yüce Rabbimizin en güzel nimetlerinden olan aile, insanoğluna huzur ve sükûnet veren, çocuklar ve temiz rızıklarla güzelleşen kutsal bir birlikteliktir. Aile, Rabbimizin yeryüzündeki ayetlerinden biri olup onun rahmeti ile sevgi, saygı, şefkat ve muhabbete erişen bir kurumdur. Bireyleri olumsuzluklara, tehlikelere karşı koruyan sağlam ve güvenli bir limandır. Aile, toplumun en küçük fakat en önemli yapıtaşı, hayatın bütün aşamalarına etki eden başlangıç noktasıdır.

Küreselleşen dünyada aileyi hedef alan ve aile içinde yaşanan sorunlar hepimizi etkilemekte, sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de tehdit etmektedir.  Kitle iletişim araçlarının gelişimi değer ve sınır tanımaksızın aile mahremiyetini, aile bireylerinin haklarını ve ailenin saygınlığını zedeleyebilmektedir. Sadakatsizlik, vefasızlık, tahammülsüzlük, bilinçsizlik ve şiddet gibi sebeplerle ailelerimiz ciddi anlamda zarar görmektedir. Dolayısıyla ailenin kurulması, korunması ve sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması için çözüm üretmek hepimizin sorumluluğudur. Bu bağlamda Kur’an ve sünnetten beslenen sağlam referanslarla ve değişmez sabitelerle bugünün ailelerine yol gösterecek akademik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Başkanlığımız, öteden beri özelde milletimiz genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, böylece toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu bağlamda 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası teması “Peygamberimiz ve Aile” olarak belirlenmiştir.

Hafta vesilesiyle gerçekleştirilecek pek çok etkinliğin yanı sıra uluslararası düzeyde bir sempozyum düzenlenecektir. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu bu yıl “Peygamberimiz ve Aile” temasıyla 22-24 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun Amacı

Kur’an ve Sünnet perspektifinden ideal aile modelini ortaya koymak, tarihsel süreçte ailenin yaşadığı değişikliklere ve maruz kaldığı sorunlara dikkat çekmek, bu sorunlara temel dinî referanslardan beslenen çözüm önerileri sunmak, bilhassa Hz. Peygamber’in sünnetinden hareketle aile kurumuna destek olmak, Başkanlığımızın aileye yönelik hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.
 • Aileye Dair Kur’ânî Kavramlar

 • Peygamber Aileleri Bağlamında Kur’an’da Aile Modeli

 • Kur’an Kıssalarında Aile Örüntüleri

 • Kur’an’a Göre Ailevî Problemler ve Çözümleri

 • Hz. Peygamber’in Sünnetinde Ailenin Dinamikleri

 • Hadislerle Aile (Önemi, Kurulması ve Korunması)

 • İslam Öncesi Dönemden Asr-ı Saadete Ailede Yaşanan Değişim ve Dönüşüm

 • Kimlik ve Kişilik Oluşumunda Ailenin Rolü

 • Toplumun Birlik ve Huzurunda Aile Kurumunun Önemi

 • Nebevî Kaynaklı Değer Aktarımında Ailenin Önemi

 • Ailede Ahlak Eğitimi: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 • İslam Medeniyetinde Peygamber Ailesinin İzleri

 • Hz. Peygamber’in Aile Modelini Bugüne Taşımak

 • Aile Bireyi Olarak Peygamberimiz

 • Hz. Peygamber’in Sünnetinde Aileyi Ayakta Tutan Ahlakî Değerler

 • Hz. Peygamber’in Aile İçi Eğitim ve İletişime Dair Metotları

 • Hz. Peygamber’in Ailedeki Hak ve Sorumluluk Dengesine Dair Mesajları

 • Ailedeki Kırılgan Bireylere Yönelik Nebevî Tavsiyeler

 • Aile İçi İletişim Sorunları ve Peygamber Ailesinden Çözümler

 • Ailede İhmal, İstismar ve Aile İçi Şiddet

 • Bireyselleşme Düşüncesinin Aile Yapısına Etkileri

 • Boşanma Sürecinde Kur’an ve Sünnet Çizgisi

 • Aile Kurmanın Önündeki Engeller (Endişeler ve Tehditler)

 • Parçalanmış Aileler ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri

 • Tüketim Ekonomisi ve Popüler Kültürün Aile Üzerindeki Etkileri

 • Mahremiyet İhlallerinin Aile Bireylerine Zararı

 • Dini İstismar Eden Yapıların Aile Üzerindeki Yıkıcı Etkileri

 • Göçler ve Mülteci Ailelerin Sorunları (Ensar-Muhacir Örnekliğinden Çözüm Önerileri)

 • Haklar ve Sorumluluklar Bağlamında Aile Bilincinin Yenilenmesi

 • Ailesizliğin Getireceği Sorunlar

 • Geleceğin Ailelerine Sünnetin Sabitelerinden Yol Haritaları

 • Aile Kurmak ile Aileyi Korumak Arasındaki Bağın Önemi

 • Geleceği Aile Odaklı Yeniden İnşa Etmek

 • Değişen Dünyada Aile Kurumuna Yönelik Yeni Risk Alanları ve Tedbirler

 • Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Aile Konusunda Hedefleri, Prensipleri ve Söylemleri

 • Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Aileye Yönelik Hizmetleri

 • Aile İçin Manevi Danışmanlık ve Rehberliğin Önemi

 • Din İşleri Yüksek Kurulu’nun Aile Sorunlarını Çözmede Takip Ettiği İlkeler

 • Aile ve Dini Rehberlik Merkezleri/Büroları: Mevcut Durum ve Gelecek Perspektifi

 • Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Aileye Yönelik Yayın Faaliyetleri

 

Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Diyanet İşleri Başkanı

Bilimsel Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Türkiye

  Prof. Dr. Abdülmecid NAJJAR, el-Câmi‘atü’z-Zeytûniyye, Tunus

  Prof. Dr. Ahmet YAMAN, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Türkiye

  Prof. Dr. Ali KÖSE, Marmara Üniversitesi, Türkiye

  Dr. Agil SHIRINOV, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan

  Âmin Mohamad AL-QUDA, el- Câmi‘atü’l-Ürdüniyye, Ürdün

  Doç. Dr. Ayşe Esra ŞAHYAR Marmara Üniversitesi, Türkiye

  Dr. Burhan İŞLİYEN, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Türkiye

  Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Türkiye

  Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM, Ankara Üniversitesi, Türkiye

  Doç. Dr. Gülüşan GÖCEN, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

  Doç. Dr. Iyad Abdel Hamed NEMER, Câmi‘atü’l-Ulûmi’t-Tatbîkıyye el-Hâssa, Ürdün

  Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL, Ankara Üniversitesi, Türkiye

  Prof. Dr. Muhammet Şevki AYDIN, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

  Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye

  Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN, Ankara Üniversitesi, Türkiye

  Prof. Dr. Mürteza BEDİR, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Türkiye

  Prof. Dr. Ramazan MUSLU, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Türkiye

  Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

  Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK, TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), Türkiye

  Prof. Dr. Saffet KÖSE, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türkiye

  Doç. Dr. Samagan MYRZAİBRAİMOV, Oş Devlet Üniversitesi, Kırgızistan

  Doç. Dr. Sultanmurat ABJALOV, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

  Dr. Öğretim Üyesi Şule Yüksel UYSAL, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Huriye MARTI (Başkan)

  Bünyamin ALBAYRAK

  Zekeriya ABDULAZİZOĞLU

  Cemalettin NAZLIOĞLU

  Fatih AKKOCA

  Muhammed KABAKOZ

  Musa SAYGILI

  Ayşe Zuhal SARI

Sempozyum Takvimi

 

Sempozyum Tarihi                                                    : 22-24 Kasım 2019

Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi                : 02 Eylül 2019   

Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Bildirimi                : 06 Eylül 2019    

Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi                      : 25 Ekim 2019    

Sempozyum Programının İlanı                                 : 15 Kasım 2019

Sempozyum Metinlerinin Basılması                         : 2020


 

Sempozyum Dili

Türkçe, Arapça ve İngilizce’dir.

Sempozyum Yeri

Antalya/ Türkiye

Katılım Şartları

 • Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır.
 • Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 300 ile 400 kelime arasında olmalıdır. Özetler,  katılım formu kullanılarak e-mail, faks veya posta ile gönderilebilecektir.
 • Tebliğ metinleri 4000 ile 7000 kelime arasında olmalıdır.
 • Oturumlarda tebliğ sunumu 20 dakika ile sınırlı tutulacaktır.
 • Tebliğ metinleri mevlidinebi.diyanet.gov.tr adresinde ilan edilen yazım kuralları çerçevesinde hazırlanmalıdır.
 • Tebliğ sahiplerinin ulaşım, konaklama ve ağırlama giderleri Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır.

Tebliğ Sunumu Hususunda Davet

“Peygamberimiz ve Aile” temalı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu’nda değerli ilim adamlarını ve araştırmacıları aramızda görmekten onur duyarız.


 

Duyuru

22-24 Kasım 2019 tarihleri arasında Başkanlığımızca Antalya’da düzenlenecek olan “Peygamberimiz ve Aile” konulu sempozyum ilim camiası tarafından yoğun bir ilgi görmüştür. Gönderilen tebliğ özetleri sempozyum düzenleme kurulunca değerlendirilmiş ve sonuçlar ilgililere bildirilmiştir. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 


 

İletişim Bilgileri

Diyanet İşleri Başkanlığı

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon           : 0312 295 73 39-40

Cep                 : 0530 567 02 16

Faks               : 0312 284 55 25

E-posta           : mevlidinebihaftasi@diyanet.gov.tr

Web                : http://mevlidinebi.diyanet.gov.tr